Vymáhanie pohľadávok

Podnikateľským subjektom i občanom zabezpečíme:

 1. a) Proces správy pohľadávok

  Celý proces správy pohľadávok prebieha na základe mandátnej zmluvy uzavretej medzi našou spoločnosťou a klientom, v ktorej je dohodnutý rozsah nami poskytovaných služieb. Podmienkou uzavretia takejto mandátnej zmluvy je reálna existencia pohľadávok na základe platného právneho titulu, doložená kompletnou pohľadávkovou dokumentáciou. Pri správe pohľadávok využívame dlhodobo získavané odborné znalosti a najmodernejšie informačné technológie, čo umožňuje efektívnu správu veľkého množstva pohľadávok a minimalizáciu nákladov na ich vymoženie. Po poskytnutí pohľadávky do správy zistíme bonitu klienta a postupujeme v súlade nami poskytovanými službami, resp. ich kombináciou. Inkaso pohľadávok prebieha prostredníctvom bezhotovostného platobného styku, a to na samostatný účet našej spoločnosti alebo priamo na účet klienta. Správu pohľadávok vykonávame bez záloh a preddavkov na náklady spojené s ich vymáhaním. Odmena za správu pohľadávok, ktorá sa nám vypláca len v prípade vymoženia pohľadávky, je individuálna a pohybuje sa v rozmedzí 2-30% z pohľadávky klienta, v závislosti od množstva, druhu, a finančného objemu pohľadávok a rozsahu služieb, ktoré sa klient rozhodne využívať.
 2. b) Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

  prebieha v zásade v písomnej forme zasielaním výziev, upomienok a navrhovaním splátkových kalendárov dlžníkom. Na podporu efektívnosti využívame aj telefonickú a/alebo elektronickú formu komunikácie s dlžníkom. V nevyhnutných prípadoch jednáme s dlžníkom aj osobne. V prípadoch, kedy ani na základe tejto činnosti nie je dohodnutý spôsob úhrady dlžnej sumy, po zvážení dostupných informácii o dlžníkovi navrhneme klientovi ďalší, čo najefektívnejší postup vymáhania pohľadávky.
 3. c) Vymáhanie pohľadávok na všeobecnom súde

  realizujeme prostredníctvom renomovanej advokátskej kancelárie. Súdne vymáhanie pohľadávok sa začína podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu, ktorý je po nadobudnutí právoplatnosti exekučným titulom. Pokiaľ dlžník proti platobnému rozkazu podá odpor alebo sa súdu dlžníkovi nepodarí platobný rozkaz doručiť, súd nariadi vo veci pojednávanie. Po vykonaní dokazovania na pojednávaní vynesie súd rozsudok. Súdne vymáhanie pohľadávok sa končí zabezpečením právoplatného platobného rozkazu alebo právoplatného rozsudku.
 4. d) Vymáhanie pohľadávok rozhodcovským súdom

  sa realizuje za predpokladu, že pohľadávková dokumentácia obsahuje rozhodcovskú doložku, resp. rozhodcovskú zmluvu. Rozhodcovská doložka, resp. zmluva je dohoda medzi zmluvnými stranami o tom, že všetky alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v určenom zmluvnom alebo v inom právnom vzťahu, sa rozhodnú v rozhodcovskom konaní. Rozhodcovské konanie v prípade pohľadávok vzniknutých z rôznych titulov (dohodnuté zmluvné plnenie, nájomné, zmluvné pokuty, atď) je oveľa rýchlejšie, efektívnejšie a menej nákladné ako vymáhanie pohľadávok na všeobecnom súde a pritom je podľa zákona jeho plnohodnotnou alternatívou. Jednou z početných výhod rozhodcovského konania je aj možnosť zvoliť si miesto pojednávania. Aj z tohto dôvodu odporúčame našim klientom dopĺňať zmlúv rozhodcovské doložky.
 5. e) Exekučné konanie

  V prípade, ak aj napriek vydaniu právoplatného a vykonateľného rozhodnutia všeobecného, resp. rozhodcovského súdu nedôjde k úhrade pohľadávky zo strany dlžníka nasleduje exekučné vymáhanie pohľadávok. Exekučné konanie realizujeme prostredníctvom spolupracujúcich exekútorských úradov, vďaka čomu dosahujeme efektivitu nielen po celom území Slovenska, ale aj v zahraničí.
 6. f) Postúpenie pohľadávok

  Po predložení nami vypracovanej ponuky a jej akceptovaní klientom sa postúpenie pohľadávok realizuje na základe zmluvy o postúpení pohľadávok. Výška odplaty za postúpenie pohľadávok závisí od nominálneho finančného objemu pohľadávok, ich počtu a veku.
 7. g) Stamping

  Stamping ako spôsob riešenia pohľadávok patrí medzi mladé, ale o to inovatívnejšie spôsoby. Služba spočíva na princípe umiestňovania loga našej spoločnosti na faktúry, dodacie listy alebo iné dokumenty klienta s upozornením, že faktúry či iné finančné plnenia budú v prípade neuhradenia vymáhané a inkasované prostredníctvom našej spoločnosti. Cieľom stampingu je predovšetkým zlepšiť platobnú disciplínu odberateľov a obchodných partnerov našich klientov.

Vo Vašich rukách je rozhodnutie o výške vynaložených nákladov na vymoženie pohľadávky!
copyright © 2010 K&B PARTNERS GROUP